Nordic SEO IVS

Betingelser for it-services

1: Abonnement

Kunden skal være myndig for at tegne abonnement på IT-services hos Nordic SEO IVS.

Nærværende abonnementsbetingelser gælder både for private, erhvervsdrivende og offentlige institutioner.

 

Abonnementer forudfaktureres, medmindre andet er aftalt. Abonnementet kan til en hver tid opsiges af kunden skriftligt med 30 dages varsel, hvorefter Nordic SEO IVS fremsender en faktura på 70% af det resterende beløb af den aftalte abonnementsperiode med mindre at produktet er forud indkøbt og dermed kan produktet flyttes men kan ikke refunderes..

Abonnementet fornyes automatisk ved udløb af abonnementsperioden.

 

Fortrydelsesret:

Ved accept og køb af abonnement eller services hos Nordic SEO IVS fraskriver privatkunder sig de 14 dages fortrydelsesret for internetkøb jf. Købeloven.

Fortrydes et køb betragtes dette som et fejlbestilt abonnement og håndteres derfor som et fejlbestilt abonnement. Fejlbestilte abonnementer refunderes ikke, og restbeløb for resterende periode ved opsigelse af abonnement refunderes heller ikke.

 

Et abonnement kan til enhver tid ændres til en anden type. Eventuel forudbetalt beløb modregnes ny kostpris. Der tilbagebetales ikke differencer til billigere abonnementer i en allerede påbegyndt abonnementsperiode.

Ændring af et abonnement til et andet abonnement kan kun ske og være gældende fra næstkommende måned. Abonnementer kan til enhver tid ændres uden administrationsgebyr.

Ved brud på nærværende betingelser kan Nordic SEO IVS uden varsel lukke et abonnement øjeblikkeligt. Skriftlig opsigelse fremsendes herefter til kunden.

Gene af andre abonnenter og overtrædelse af nærværende betingelser vil blive betragtet som misbrug af Nordic SEO IVSs ydelser. Dette kan til enhver tid medføre lukning, samt opsigelse af et abonnement. Nordic SEO IVS er i ethvert henseende suveræne i definitionen af misbrug.

 

Ønsker Nordic SEO IVS at opsige et abonnement uden brud på nærværende betingelser kan dette ske med 30 dages skriftlig varsel, restance svarende til resterende abonnement tilbagebetales til kunden.

 

Kunden er forpligtet til selv at holde Nordic SEO IVS informeret om firmaadresse/bopæl samt yderligere kontaktinformation til brug ved fakturering og generel henvendelse.

Rekurrerende abonnementer betales manuelt af kunden med bankoverførsel.

Nordic SEO IVS forbeholder sig retten til, at begrænse adgangen til berørte services, hvis et tilgodehavende ikke indbetales til retmæssigt forfald. Genåbning af berørte services pålægges administrationsgebyr.

Alle priser på denne hjemmeside/webshop er angivet eksklusiv og inklusivt moms. Beløb opkræves med 25 % dansk moms, både på kreditkort og bankoverførsel.

1.1: Definitioner

“IT-service” indebærer alle af kundens anvendte løsninger og produkter fra Nordic SEO IVS (webhotel, mailhotel mv.) samt alle af Nordic SEO IVSs udbudte hosting services.

2: Drift

Nordic SEO IVS forbeholder sig ret til at begrænse de udbudte IT-services anvendelsesmuligheder af drifts- og sikkerhedsmæssige årsager. Dette kan ske uden varsel. Nordic SEO IVS forpligtiger sig til at udsende driftinformation til kunden hurtigst muligt omkring såvel permanente som midlertidige begrænsninger.

 

Nordic SEO IVS tilstræber, at IT-services er i drift 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Nordic SEO IVS er berettiget til at afbryde driften ift. IT-services, når særlige tekniske forhold, herunder vedligeholdelse og reparation, gør det nødvendigt.

 

Nordic SEO IVS forbeholder sig ret til at analysere ind- og udgående trafik for spor efter brud på sikkerheden i kundens afvikling af IT-services. Nordic SEO IVS gennemsøger proaktivt servere og datagrundlaget for IT-services for spor efter kompromitterende aktivitet med det formål at værne kunden og andre kunder mod skader på IT-services hos Nordic SEO IVS.

Data er således ikke omfattet af backup, og det påhviler kunden at tilkøbe backup heraf eller på anden vis sikre data.

2.1: Diskplads, dataindhold og trafik

Nordic SEO IVS tillader generelt enhver form for information og data, der ikke er i strid med bestemmelser i den danske lovgivning.

 

Kunden forpligtiger sig til ved indgåelse af abonnementsaftale om køb af IT-services hos Nordic SEO IVS at oplyse om særlige behov for trafik og serverkapacitet. Såfremt kunden ikke oplyser om særligt krævende kampagner, planlagte dataoverførsler eller andre kendte parametre, forbeholder Nordic SEO IVS sig ret til at begrænse kundens trafik ved hel eller delvis nedlukning af kundens IT-services.

 

Det påhviler kunden at sørge for overholdelse af regler om diskplads, dataindhold og trafik. Misligholdelse fører til hel eller delvis lukning af kundens IT-services, og ved særlig grov overtrædelse opsiges og lukkes kundens abonnementer hos Nordic SEO IVS uden varsel.

2.2: Applikationer/scripts

I det tilfælde, hvor kunden installerer og afvikler applikationer/scripts på et webhotel i et delt miljø med andre kunder vurderer Nordic SEO IVS løbende påvirkningen af serveren ved afvikling af disse applikationer/scripts.

Hvis kundens applikationer/scripts belaster serveren eller forårsager nedbrud på IT-services, forbeholder Nordic SEO IVS sig ret til at begrænse kundens trafik eller afvikling af IT-services ved hel eller delvis nedlukning.

Kunder hos Nordic SEO IVS må ikke installere applikationer/scripts, der kan gennemtvinge adgang til andre kunders data. I tilfælde af overtrædelse af dette lukkes kundens IT-services uden varsel.

Det er ikke tilladt at undersøge, analysere eller simulere angreb på Nordic SEO IVSs IT-services. Udførelse heraf betragtes som reelle angreb på servere og installationer og medfører øjeblikkelig lukning af kundens IT-services.

3: Domæneregistrering

Ved domænebestilling erklærer kunden, at registranten er indforstået med, at brug af domænenavnet ikke krænker tredjeparts navne- eller varemærkerettigheder eller strider mod dansk lovgivning.

Domænet vil blive bestilt hurtigst muligt hos Nordic SEO IVSs anvendte registrator. Hvis ikke andet er angivet i bestillingen bliver domæner registreret med Nordic SEO IVSs egne navneservere. Ved fejlbestilte domæner tilbagebetales registreringsgebyret ikke, dog kan domænet ændres til andet, hvis ikke Nordic SEO IVS har afgivet bestilling til registrator.

I tilfælde af registreringsfejl begået af Nordic SEO IVS vil kunden ikke modtage yderligere opkrævning.

Domæner købt hos Nordic SEO IVS fornyes automatisk via Nordic SEO IVSs anvendte registrator. Et domæne faktureres derfor løbende, normalt årligt, for sin registreringsperiode.

Ved opsigelse af domæne gælder samme betingelser jf. punkt 1 undtaget reglerne om tilbagebetaling og administrationsgebyr.

Såfremt et .dk domæne redelegeres fra Nordic SEO IVS’s navneservere, sættes domænet automatisk til at udløbe ved periodens ophør. Nordic SEO IVS er ikke ansvarlig for tab medført af domæner der udløber eller slettes ved DK-Hostmaster.

 

4: Support

Nordic SEO IVS yder support på samtlige IT-services. Henføres fejl til kundens misligholdelse eller forkert opsætning, forbeholder Nordic SEO IVS sig ret til at fakturere kunden den til enhver tid gældende timepris for support. Anvender kunden Nordic SEO IVSs akut hjælp faktureres kunden den til enhver tid gældende forhøjede timepris for support for akut hjælp i og uden for kontortid.

5: Ansvar

Det er kundens eget ansvar, at lovligheden af det på Nordic SEO IVSs servere lagrede materiale følger Nordic SEO IVSs regler for dataindhold. Nordic SEO IVS fralægger sig ethvert ansvar for tab af data, tabt arbejdsfortjeneste eller anden form for direkte/indirekte tab. Dette gælder uanset om tabet skyldes systemnedbrud, uvedkommendes adgang til systemet eller udeblivende levering af bestilte IT-services/serviceydelser eller andre forhold hos Nordic SEO IVS.

 

Nordic SEO IVS kan af kunden ikke drages til ansvar for funktioner i delt kildekode i delt hostingmiljø eller andet anvendt programmel i de udbudte IT-services. Herunder hører eventuelle skader, datatab, tabt arbejdsfortjeneste, tab af arbejdstid eller lignende som følge af såvel korrekt anvendte værktøjer, soft- og hardwarefejl som fejlkonfigurationer.

 

Omkostninger til udbedring af skader som følge af kundens overtrædelse af betingelserne pålægges kunden at afholde. Dette omfatter også Nordic SEO IVSs tidsforbrug til den til enhver tid gældende timepris for support hos Nordic SEO IVS.

 

6: Registrerede kundedata

Nordic SEO IVS videregiver ikke kundedata og logindata til tredjepart. Kunden skal selv videregive information, f.eks. i forbindelse med eksterne konsulentydelser.

7: Ændring af betingelser

Nordic SEO IVS forbeholder sig ret til løbende at ændre de i ovenstående gældende betingelser med 1 måneds varsel. Ændringer i betingelserne vil blive offentliggjort på Nordic SEO IVSs website.

Nærværende betingelser er sidst opdateret d. 02/03 2014.

8: Virksomheden

Virksomheden bag denne hjemmeside/webshop er:

Nordic SEO IVS

Sadelmager porten 2, 3, 334

2650 Hvidovre

CVR-nr.: 34386021

E-mail-adresse: info@nordicseo.com